13:30 EDT Thứ tư, 01/04/2020

Tin tức

Giới thiệu Trường

QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP TRƯỜNG

Trường TH số 2 Hòa Tiến thành lập năm 1975. Năm 1980 được nhập thành Trường PTCS số 2 Hòa Tiến. Năm 1997 được tách thành Trường TH số 2 Hòa Tiến.Qua nhiều lần tách nhập, thay đổi tên trường, nhưng truyền thống "Dạy tốt - Học tốt" mỗi năm được củng cố và nâng cao.Khi mới thành lập, Trường có 35...

Trang nhất » Tin Tức » Tin Nhà trường

Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm A(H7N9)

Thứ năm - 27/02/2014 22:11
Đánh giá 2 ca tử vong là do chủ quan trong điều trị, Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn lại cho cán bộ y tế

Đánh giá 2 ca tử vong là do chủ quan trong điều trị, Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn lại cho cán bộ y tế

Tăng cường phòng chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) Số tư liệu: 739/BGDĐT-CTHSSV Ngày ban hành: 20-02-2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:   739/BGDĐT-CTHSSV
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2014
V/v tăng cường phòng, chống
dịch cúm gia cầm A(H7N9)
 
 
Kính gửi:  
- Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng
   và trung cấp chuyên nghiệp
 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2014 về việc tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, sớm dập tắt dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) chủ động phối hợp với các sở y tế và cơ quan có liên quan của địa phương triển khai một số biện pháp sau:
1. Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Công điện số 200/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung phòng, chống dịch cúm gia cầm và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người.
          2. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương chủ động xây dựng chương trình hành động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe, cách ly và thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, quản lý tốt sức khỏe của trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên trong nhà trường. Thông báo ngay cho các đơn vị y tế sở tại khi phát hiện có trẻ em, học sinh, sinh viên mắc bệnh để phối hợp xử lý kịp thời.
          3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên, giáo viên, cán bộ nhân viên nhà trường thực hiện tốt các hành vi về vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Giáo dục học sinh, sinh viên làm tốt nhiệm vụ là cầu nối tuyên truyền tích cực giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về phòng, chống dịch cúm gia cầm A(H7N9) và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người. Hướng dẫn cho học sinh, sinh viên có ý thức và kỹ năng phát hiện bệnh.
          4. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, thịt gia cầm phải được nấu chín; cung cấp đủ nước uống, nước sạch đảm bảo vệ sinh cho trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ nhân viên nhà trường.
          5. Thường xuyên làm vệ sinh môi trường trường học, đặc biệt là các công trình cấp nước, công trình vệ sinh. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trường học theo quy định.
          Nhận được công văn này, đề nghị các cơ sở giáo dục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện kịp thời và gửi báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo khi xuất hiện dịch bệnh xảy ra tại cơ sở theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38680367. E-mail: lvtuan@moet.edu.vn.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h); 
- Bộ Y tế (để p/h);
- Các Sở GD&ĐT (để t/h);
- Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH,
  GDTH, GDMN (để p/h thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Trần Quang Quý
 

Tác giả bài viết: Internet

Nguồn tin: www.moet.gov.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Công khai

Công khai nguồn kinh phí tự chủ quý III/2017

Công khai nguồn kinh phí tự chủ quý IV/ 2017